Milepæle i KANUKOKA's historie

Organisationens stiftelse, formål og de politiske begivenheder og spørgsmål, der har haft mest indflydelse på organisationens virke som forum for samarbejde og koordination.

 

Det stiftende møde i dagene 22.-26. juli 1972 skete på Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut.
Den første bestyrelse er de fem personer i forreste række i midten. Fra venstre: Oluf Høegh
(med slips), Qaqortoq, Emilie Lennert, Sisimiut, Ado Lynge (formand), Aasiaat, Agnethe
Nielsen, Narsaq, og Peter Thaarup Høegh, Nuuk.


Stiftelsen 

KA­NU­KOKA er forkortelse for Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat, De Grønlandske Kom­muners Landsforening. Organi­sa­ti­onen blev stiftet den 24. juli 1972 for de daværende 18 kommuner (i hvert fald 15 af dem var repræsenteret på stiftelsesmødet i Sisimiut. Umiddelbart efter stiftelsen sluttede kommunerne Upernavik og Qaanaaq sig til landsforeningen, og Ivittuut Kommune meldte sig ind i 1974.

Si­den har organisationen haft en koordinerende og samlende rolle i forhand­linger med de centrale myndigheder. Det gælder bl. a. de årlige forhandlinger med Selvstyret om kommunernes økonomiske ram­mer for det kommende budgetår (blok­til­skud til kommu­ne­rne).

Stiftelsen af den fælleskommunale organisation skal også ses i lyset af de temaer, der var på den politiske dagsorden dengang.

”Byrde- og opgavefordelingsudvalget” barslede med planer om at lægge flere og flere opgaver til kommunerne og dermed styrke kommunalt selvstyre. Udvalgets formand, folketingsmedlem Holger Hansen (V), havde ved flere lejligheder givet ud­tryk for, at hvis de grønlandske kommuner ville gøre sig forhåbning om at blive repræsen­teret, måtte dette ske gennem en fællesforening. Den egentlige årsag til stiftelsen af KANU­KO­KA var således ønsket om fælles fodslag for at opnå indflydelse på opgavefordelingen mellem stat og kommuner.Lokaldemokrati og regionalpolitik

Organisationen er i de efterfølgende årtier i øvrigt blevet udviklet og brugt som et redskab til at ’vogte og medudvikle det lokale selvstyre’ (som det udtrykkes af  formand gennem mange år, Edvard Møller) og inspirere til udvikling af admi­ni­stra­tionen (blandt andet ved de mange ”borgmester- og kommunaldirektørmøder”, der er blevet holdt) – og ikke mindst som forum for ma­ni­festation af de grundlæg­gende principper i det kom­mu­nale selvstyre.

Højdepunkterne her var de årlige stormøder, ”dele­ge­retmøderne”, hvor hver kommunal­besty­relse stil­le­de med et antal repræsentanter efter be­fol­k­ningstallet. Her prægedes dagsordener­ne af loka­le og re­gionale emner, der ønskes til fæl­les behandling indenfor børn- og unge­området, beskæfti­gelsen, bygde­politikken, ra­ti­­o­na­li­sering af administrati­o­nen, behovet for tættere samarbejde mellem nabokommuner – for at tage nogle af de tilbage­vendende temaer.Kommunesammenlægningen

Samtidig med kommunesammenlægningen den 1. januar 2009, begyndte grundlaget for KA­NU­­­­­KOKA’s virksomhed at ændre sig i sin form, og ny debat om organisationens rolle blus­se­de op.

Da de nye storkommuners kommunal­be­sty­relser nu var blevet det rette forum for behandlingen af de emner og problemer, som dele­geretmøderne i landsforeningen typisk havde taget sig af, besluttede man i 2010 at afskaffe de år­lige delegeretmøder. Fremover skulle der blive holdt ét de­le­geretmøde hvert fjerde år efter et kom­mu­nalbestyrelsesvalg. 

KANUKOKA’s rolle var såle­des blevet mere på det koordinerende, samlende plan. Og for netop at sikre en hand­lekraftig politisk koordi­na­tion ud fra ønsket om at opfylde organi­sa­ti­o­nens ho­ved­formål – nemlig at ‘varetage kommunernes fælles interesser’ – besluttede man i enighed, at borg­­mestrene i de fire nye kommuner skulle inddrages i bestyrelsen som faste med­lem­mer. (I parentes skal det nævnes, at synet på fordelene ved borgmestrenes medlemskab af bestyrelsen senere blev mere nuanceret. Man har nemlig iagttaget, at borgmestrene kunne blive alt for dominerende og i værste fald kunne svække eller lamme handlekraften, når de internt blev uenige).

Efter kommunesammenlægningen var kommunernes kontingenter til landsforeningen blevet skåret med 20 procent.

Det skete ud fra det forhold, at kommunalbestyrelserne i de nye kommuner som nævnt nu var om­drejnings­punktet for den regional­po­litiske aktivitet, som KANUKOKA ved afskaffelse af de årlige de­legeret­møder som nævnt ikke længere var eksponent for. Og med den nye kommu­nestruktur havde arbejdet i landsfore­nin­gens ad­mi­nistration ændret sig noget i karakter – fra de driftsprægede opgaver under de 18 kom­mu­ner til de me­re overordnede og udvik­lings­­mæssige efter kommunesammenlægningen.

For mere at være med til at dække behovet for opdaterings- og personaleudviklingskurser i al­le for­valt­­­­ningsgrene i kommunerne, havde den nye bestyrelse efter kommunesammenlægningen i øvrigt bedt om genopfriskning af den fæl­leskommunale kursusvirksomhed under KANUKOKA.

Det er nemlig vigtigt at nævne, at organisationen i en periode havde en egentlig kursusafdeling med stort udbud. Af­delingen, som havde fem med­arbejdere, blev nedlagt i 1997, hvorefter der bl. a. blev hen­vist til andre kursusudbydere, der var kommet på banen. Men landsforeningens aktiviteter som arrangør af kurser og seminarer for de kommunale fagfolk fortsatte efter behov.

 

Prøvelser i samarbejdet

Har der altid været enighed i KANUKOKA i de snart 44 år, samarbejdsforummet har eksis­teret? Nej! Her følger de mest synlige eksempler fra både de mellemkommunale og de partipolitiske for­hold:


Første prøvelse

I foråret 1976, allerede knap fire år efter dannelsen, var KANUKOKA-samarbejdet alvorligt truet af spræng­ning. Dramaet kom, da Nuuk Kommune på et 7-dages dele­geretmøde ønskede en me­re rimelig indflydelse på sty­rin­gen af landsforeningen, og krævede et medlem i besty­relsen uden valg til erstatning for et bestyrelsesmedlem fra Nuuk, som blev stemt ud ved forrige delegeretmøde. Ønsket blev nedstemt.

Det var Nuuks borg­mester Peter Thaarup Høegh ikke glad for og truede med, at Nuuk meldte sig ud af KANUKO­KA. Lige ef­ter delegeret­mødet bekræftede kommunalbestyrelsen i Nuuk truslen med 7 stemmer mod 6 – og udmeldelsen skulle effektueres pr. 1. januar 1977. Men Nuuk gjorde ikke alvor ud af sin trussel, da kommunalbestyrelsen på sit møde lige før jul besluttede at udsætte udmeldelsen til slutningen af 1977 – som heller ikke blev til noget.

Hvad bundede al den drama i? Iagttagere var ikke i tvivl om, at det var skatteudlignin­gen. Der var ikke noget at sige til, at Nuuk ønskede en rimelig indflydelse på lands­for­­e­nin­gens ledelse. Kommunen var jo den største bidragyder til den kommunale skat­teudligning. Udover Nuuk var der kun Ivittuut og Uummannaq, der på det tidspunkt var bidragydere.

Skatteudligningen var heller ikke videre populær i det kommunale sam­arbejde. På det omtalte delegeretmøde i 1976 kom deltagerne faktisk med en hen­stilling om, at man så vidt muligt skulle prøve at undgå skatteudligning.


Anden prøvelse

Bestyrelsesvalget i juni 1979 skabte så meget postyr, at der blev holdt et ekstraordi­nært delegeretmøde senere på året.

Den partipolitiske gruppering, som vi kender den i dag, havde taget sin form sidste halvdel i ’70-erne, også på det kommunale plan. Eftersom valg til bestyrelsen i KA­NUKOKA byggede på simpelt flertal, satte Atassut, der dengang havde borgmes­ter­poster i de fleste af kommunerne, herunder hovedstads­kom­munen, sig på alle 5 be­styrelsesposter med Uvdloriánguaq Kristiansen i spidsen som formand.

Før dette var der en heftig diskussion om, hvorvidt forholdstals­me­to­den skulle indfø­res nu eller om bestyrelsen som en over­gangs­­­­løsning bare kunne udvides med tre med­lemmer til fordel for Siu­mut indtil næste kommunalbestyrelses­valg i 1983. Man kunne dog ikke blive eni­ge, så Henrik Lund og de andre Siumut-borgmestre truede med at melde de­res 8 kommuner ud af landsforeningen. Dette førte til et ekstraordi­nært delegeretmøde i november 1979, hvor den i dag gældende d’Hondts metode kom i brug. Der var nu 3 fra Atas­­­sut og 2 fra Siumut i bestyrelsen, og alle syntes, det var en værdig af­gørelse.

Det kom­munale samarbejde via KANUKOKA kom således helskindet igennem denne prøvelse. Men man kunne ikke undgå at bemærke, at spørgsmålet om skatteudligning stadig kunne give næ­ring til kontroverser – i dag som dengang i 1976.


Tredje prøvelse

Efter mange år uden alvorlige konflikter omkring udligningspolitikken ulmede uenigheden op efter kommunesammenlægningen. Det var igen hovedstadskommunen, som nu hed Kommuneqarfik Sermersooq, anført af en Inuit Ataqatigiit-borgmester, mod de andre kommuner, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia, alle anført at Siumut-borgmestre.

I valgperioden 2009-2013 med en IA-ledet koalitionsregering begyndte de hårde verbale sammenstød mellem kommuner og Naalakkersuisut omkring fordeling af bloktilskud til kommunerne. Man mente, at hovedstadskommunen nu blev begunstiget.

Efter Inatsisartut-valget i foråret 2013 var en ny koalitionsregering trådt til under ledelse af Siumut. Og samme år indgik borgmestrene for de øvrige tre kommuner og Naalakkersuisut en aftale om 20 mio. kr. mere udligningspenge til især fordel for syd- og nordregionerne. Det skete på bekostning af bloktilskud til Kommuneqarfik Sermersooq, som fik tilsvarende færre penge. Aftalen kom i stand uden inddragelse af Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester.

Det gik udover KANUKOKA, selvom dramaet og konflikten udspilledes direkte mellem borgmestrene og Naalakkersuisut uden deltagelse af landsforeningen. Toneangivende politikere i Kommuneqarfik Sermersooq satte nu nemlig spørgsmålstegn ved kommunens medlemskab af landsforeningen.

Det førte til, at et knebent flertal i kommunalbestyrelsen vedtog i september 2014, at Kommuneqarfik Sermersooq trådte ud af KANUKOKA pr. 1. januar 2016 (ifølge vedtægterne skal en udmeldelse ske med et års varsel).

 

KANUKOKA med ny bopæl

Det ekstraordinære delegeretmøde den 17. januar 2016 i Ilulissat blev således på flere punkter en milepæl i KANUKOKA’s eksistensforløb.

For det første blev det det sidste delegeretmøde. Den gamle ordning med en delegeretforsamling blev nu afskaffet og blev som forum erstattet med et årligt møde mellem økonomiudval­gene i medlemskommunerne. Dette fællesmøde bliver KANUKOKA’s øverste myndighed fremover, hvor der træffes overordnede beslutninger om det fælleskommunale virke.

For det andet skete delegeretmødet første gang uden deltagelse af hovedstadskommunen, der ved årsskiftet havde meldt sig ud som medlem.

For det tredje blev der vedtaget en ny struktur, der bl. a. indebar, at landsforeningens sekretariat som følge af førnævnte medlemsudmeldelse flyttedes væk fra Nuuk til en af byerne i en af medlemskommunerne.

 

På dette sidste delegeretmøde sagde den genvalgte formand Palle Jerimiassen, at der var stor bevågenhed omkring mødet fra politiske iagttageres og pressens side, og at der var flere velkendte grunde til det.

”I øvrigt viser interessen blot, at der fortsat er brug for et kommunalt samarbejdsforum som KANUKOKA er. Selvom samarbejdsforummet holder sig lidt diskret i baggrunden i samfundssystemet, spiller det en betydelig rolle i ønsket om at holde Grønland sammen i en koordineret enhed,” sagde Palle Jerimiassen.


Klik her for nærmere oplysninger om delegeretmødet den 17. januar 2016


Kildemateriale bl. a.: Jørgen Fleischer: "KANUKOKA 1972-1997" (bogudgivelse af KANUKOKA).

Denne side er opdateret den 15-02-2016

re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p