Styrk kommunestyret

13. juni 2013: Og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen. Det er temaet på KANUKOKA-formand Martha Abelsens forelæggelse af bestyrelsens beretning.

 

Læs her forelæggelsestalen på delegeretmødet på Hotel Arctic i Ilulissat i dens fulde længde:

Styrk kommunestyret - og hold fast på visionerne
med kommunesammenlægningen

Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige mødemateriale for en måned siden. Beretningen har også været offentligt tilgængelig på organisationens hjemmeside i den periode - det er den del af delegeret­hæftet, der starter på side 7.

Beretningen har temaet "Styrk kommunestyret" - med tilføjelsen: "Og hold fast på vi­si­o­­nerne med kommunesammenlægningen."

Vi tager tråden op derfra i denne forelæggelse af beretningen. Vi vil her komme tilbage til nog­le af de nævnte emner, som er følgende:

1) Kommunernes økonomi, herunder specielt ønsket om en anden skatteudligning.

2) Råstofområdet, herunder samarbejdet mellem kommunerne og Selvstyret samt internt mellem kommunerne.

3) Løn- og personaleområdet, herunder specielt betydningen af samråd og koordine­ring mellem de offentlige arbejdsgivere omkring overenskomstforhandlinger.

4) Fælleskommunale IT-projekter, hvor det er nødvendigt at træffe beslutninger nu.

5) Børn og ungeområdet, hvor det er vigtigt, at kommunerne får tid til at forberede sig på ændringerne i forbindelse med den kommende lov om hjælp til børn og unge.

6) Den nye politiske arbejdsstruktur i KANUKOKA, herunder oprettelse af fire poli­tiske udvalg. Og endelig ...

7) vil vi gerne komme tilbage til de tre spørgsmål, bestyrelsen stiller til delegeretmø­det som afslutning på beretningen, til evaluering af den nye kommunestruktur.

 


Som det også kan udledes af beretningens afsnit om kommunernes økonomi, har vi i sidste valgperiode haft udligningssystemet mellem kommunerne som en væsentlig udfordring.

Denne udfordring har været og er stadigvæk svær at løse til alles tilfredshed.

Vore kommuner er af forskellige størrelser på mange områder. Og netop i sidste valgperiode har vi måttet erkende, at selvom 18 kommuner er blevet lagt sammen til fire - således at de blandt andet skal være mere økonomisk robuste - er der stadig en skæv fordeling i dag. Og no­get tyder på, at det bliver mere og mere skævt fremover, medmindre vi gør noget aktivt for at forhindre det.

Dertil er der et stort behov for en politisk debat. I et samarbejde mellem kommunale kræfter, KANUKOKA og re­præsentanter for Selvstyret er man i gang med at udarbejde grundlag for denne debat. Arbej­det er baseret på revideringen af budgetsamarbejdsaftalen mellem kommu­nerne og Selvstyret. Budgetsamarbejdsaftalen er grundlaget for en række elementer i den kommunale økonomi, men har ikke været fornyet siden 2003.

En redegørelse, eller en "hvidbog", er under udarbejdelse. I hvidbogen foreslås blandt andet ændringer i de nuværende udligningsmetoder. Udligningen i dag sker jo ikke bare via skat­te­indtægterne, men også bloktilskudsmodellen indeholder udligningsmekanismer.

Ved at udarbejde en hvidbog forsøger vi at sikre, at en eventuel ændring kommer i alle hjør­ner og samarbejdsrelationer imellem kommunerne og Selvstyret.

Det er planen, at hvidbogen færdiggøres i løbet af sommeren og derefter sendes til politisk behandling hos kommunerne og Selvstyret. Dette skal gerne ende med anbefalinger til nyt budgetsamarbejdsaftale samt nyt udligningssystem.

For at bidrage til informationsgrundlaget for en løbende debat om den kommunale økonomi og dens elementer, har vi i øvrigt via KANUKOKA's hjemmeside i januar publiceret en side med overskriften "Udligningen - hvordan fungerer den?" Den skulle også være til hjælp til almindelig forståelse af den kommunale økonomi.

 

 

De store forventninger, vi alle har til råstofområdet afspejler sig fortsat i KANUKOKA's virke. Der er et tæt samarbejde om udformningen af høringssvar - som det også beskrives i bestyrelsens beretning afsnit 8. Og landsforeningens sekre­tariat har gennem Kommunernes Fælles Råstofgruppe en god dialog med de kommunale med­arbejdere, der sikrer, at der bak­kes op om kommunernes holdninger i de høringssvar, råstofgruppen afgiver.

London Mining's store projekt i Isukasia har naturligvis også fyldt meget op på dagsordenen i det forløbne år. Borgmestrene enedes om, at den samfundsmæssige vurdering af projektet (SIA´­en) skulle danne udgangspunkt for deltagelsen i de forhandlinger, der lige nu pågår med London Mining og Selvstyret. Kommuneqarfik Sermersooq som hjemkommune for projektet og Qeqqata Kommunia, der i følge samfundsvurderingen påvirkes direkte af projektet, er derfor repræsenteret ved forhandlingsbordet.

For at sikre, at de to andre kommuner får indflydelse og mulighed for at lære af forhandlings­for­lø­bet, er der etableret et kontaktforum mellem KANUKOKA/kommunerne og Departe­men­­­tet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked/Råstofstyrelsen. KANUKOKA's bestyrelse bakker op om denne organisering. Etableringen af kontaktudvalget blev forsinket af udskri­vel­sen af valg til Inatsisartut. Men det har nu endelig holdt sit første møde.

I løbet af foråret har der været drøftelser om nærmere samarbejde på råstofområdet mellem kommunerne samt mellem kommunerne og Selvstyret. Jeg har som KANUKOKA's formand holdt møde med det nye Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer og fulgt op på dette ønske om tættere sam­arbejde. Mødet foregik i en meget positiv ånd, og der blev fra begge sider lagt op til et nært og konstruktivt samarbejde, som tegner godt for fremtiden.

Kommunerne har som bekendt gennem flere år haft en velfungerende associeringsaftale med affaldsselskabet MOKANA i Aalborg. Aftalen sikrer, at kommunerne kan komme af med alt deres farlige affald på en miljømæssigt forsvarlig måde, og giver kommunerne adgang til rådgivning om korrekt håndtering af deres farlige affald.

MOKANA's bestyrelse var i slutningen af maj på besøg i Nuuk for at orientere om planer om at fusionere MOKANA med RenoNord. Dette vil ikke umiddelbart medføre ændringer af den service, MOKANA yder, men vil udvide den vifte af affaldstyper, selskabet kan behandle. Det betyder også, at den eksisterende aftale skal opdateres.

Gode samarbejdsrelationer præger i det hele taget affaldsområdet: På initiativ fra Kommu­ne­qarfik Sermersooq har de fire kommuner i fællesskab og i samarbejde med konsulentfirmaet Inuplan fået udformet et gennemarbejdet forslag til en kommende modulopbygget affalds­uddannelse. Uddannelsen skal fremover medvirke til at højne uddannelses- og løn-niveauet generelt i kommunernes affaldshåndtering, og forhåbentlig dermed sikre, at det bliver nem­me­re at fastholde personalet.

Forslaget er sendt til Selvstyret, og vi forventer at uddannelsen snart er at finde i udbuddet af faglige uddannelser.

 

 

Hvad angår overenskomster på løn- og personaleområdet fortalte vi i beret­ningens afsnit 9, at der har været mange forhandlinger i 2012, hvorved overenskomster og aftaler blev fornyet.

Forhandlingsmandaterne har båret præg af, at samfundets økonomi er under pres. Og det har be­ty­det en generel økonomisk mådeholdenhed. Det har så præget resultatpapirerne på for­hand­lingerne med de for­skel­lige fagorganisationer, hvor den økonomiske ramme generelt har været lav.

Vi nævner dog en undtagelse, nemlig pædagogernes faglige organisation PIP, som jo har ta­get navneforandring til NPK. Kommunerne ønskede at gøre det mere attraktivt at være an­sat på institutionerne, så pædagogforbundet fik en procentmæssigt bedre resultat i overens­komst­­for­hand­lingerne end andre fagforbund.

Det fører til tanken om, at samordningen af fastlæggelsen af løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte i hele den offentlige forvaltning, det vil sige både kommunerne og Selvstyret, egentlig har stor betydning for den grønlandske samfundsøkonomi.

Der er gennem årene udviklet et system, hvor kommunernes og Selvstyrets mandater til over­ens­komstforhandlinger bliver behandlet i Forhandlings- og Aftaleudvalget, som formidler sam­­råd og koordinering. Der skal nemlig samråd og koordinering til også på det offentlige over­­enskomstområde for at modvirke værdi­forringelse i det statslige bloktilskud til Grønland.

Dette fællesoffentlige aftalesystem sikrer også i dag mod uhensigtsmæssig konkurrence på lønområdet internt mellem kommunerne samt mellem kommunerne og Selvstyret. Og så kan de offentlige arbejdsgivere her sammen drøfte særlige behov og prioritere herfra - sådan som det er sket på pædagogområdet i 2012.

Et nærliggende eksempel er, at kommunerne nu i en årrække har været med til over bloktil­skudssystemet at finansiere eks­tra­­­­or­dinær indsats på uddannelsesområdet - en indsats, hvor det kommunale bidrag svarer i dag til omkring 80 mio. kr. årligt. Som en naturlig konsekvens heraf, og for at tilskyn­de til uddannelse, kan kommunerne sige, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse - og så må der pri­oriteres derfra gennem det fællesoffentlige aftalesystem.

 

 

I afsnit 7, "Borgerservice og IT", er der en beskrivelse af den vifte af organisatoriske, admi­nistrative og tekniske faktorer, der har betydning for det, vi plejer at kalde "IT-området". Det er et komplekst område, og snakken herom kan følgelig blive noget omstændelig og indfor­stå­­et med mange specielle begreber og forkortelser.

Vi skal her ikke komplicere det yderligere, men holde os til et underafsnit, hvor der er særlig grund til at dvæle ved, nemlig "Fællesoffent­ligt økonomisystem ERP (enterprise resource plan­ning)". Det er et projekt, som på grønlandsk har fået arbejdstitlen "Pisariillisaaneq" -som står for dét at gøre det enklere, nemmere. Og det er jo sagens kerne.

ERP kan betegnes som et stort, samlende system til at håndtere og planlægge stort set alle områder i kom­­mu­ner­nes forretningsprocesser indenfor økonomi og administration.

Sagen er nemlig den, at vi skal undgå, at fremtidige systemer bliver udviklet som lukkede, isole­rede løsninger med begrænset genbrug af data og funktionalitet. Formålet er at standar­disere og automatisere kom­munernes forretningsgange, så reduktion af omkostninger bliver mærkbar, samtidig med, at effektiviteten forbedres, uden at kvaliteten bliver forringet.

Der er stort behov for, at kommunerne og Selvstyret i et bredt og fællesoffentligt samarbejde går sammen om at effektivisere admi­nistrationen, optimere arbejdsprocesser og anskaffe standardiserede og tidssvarende it-syste­mer - i en proces, hvor alle kommuner deltager aktivt og hvor Selvstyret lytter til kommunernes behov.

ERP-systemet kan bidrage væsentligt til dette ønske. Det skal også bruges til at skabe bedre overblik over de forskellige områder på tværs af kommunen. I sidste ende betyder det større muligheder for at kunne tilbyde borgerne en bedre service.

Under det stærke pres, kommu­nernes økonomi til stadighed er, er det nødvendigt, at der er mere effektive fællesredskaber omkring økonomien til strategiske beslutninger og til bedre styring af administrationen. Her kan ERP-systemet blive en afgørende faktor.

I kommunerne er der behov for at målrette indsatserne. Udfordringerne er store indenfor især folkeskolen og det sociale område, og derfor har vi kun råd til at gøre det, der virker.

Kommunerne bruger i dag over 9 mio. kr. årligt på at udvikle vores it-system. Det er for­holds­vis mange penge. Det er det samme system, som vi har brugt igennem en årrække, men systemet har ikke en uendelig levetid. Systemet lever ikke op til de moderne krav, som er i kommuner­ne omkring måling af effekter og langsigtet styring af økonomien - og derfor skal vi enten skrue op for udviklingen af vores it-system eller skifte hest.

Det drejer sig således om en væsentlig og nødvendig beslutning, kommunerne skal træffe om projektet, der er delt i faser. Som det fremgår af bestyrelsens beretning, afsluttes analysefasen på ERP-projektet i august 2013. Og her skal kommunerne på baggrund af analysens resultater tage be­­slutning om, om man vil være med i næste fase af projektet. Det er ikke noget let valg, men det er vigtigt, at vi tager en samlet beslutning i august, når beslutningsgrundlaget ligger klar.

Derfor er det også nødvendigt at starte kompetenceudvikling i et tidligt stadium i forhold til projektet for at opnå den mest effektive forankring i den offentlige administration. Den kom­petenceudvik­ling blandt kommunernes personale bør startes nu.

 

 

Hvad angår børn og unge-området fortæller vi i beretningen, at et forslag til lov om hjælp til børn og unge har været til høring ved årsskiftet.

Behandling af forslaget i Inatsisartut blev udsat på grund af valget til Inatsisartut marts 2013. Departementet for Familie og Justits har i maj 2013 meddelt, at lovforslaget forventes fremsat for Inatsisartut på forårssamlingen 2014.

Da den kommende lovgivning forventes at indeholde væsentlige ændringer, som vil have bety­delige konsekvenser for kommunerne, mener Naalakkersuisut, at det er vigtigt, at kom­mu­nerne fra vedtagelsen af loven og indtil loven trænder i kraft, får tid til at forberede sig på ændringerne.

Naalakkersuisut har fundet det vigtigt, at kommunerne i højere grad bliver inddraget i lovgiv­ningsprocessen og får mulighed for at fremkomme med synspunkter. Naalakkersuisut vil der­for i den kommende tid foretage besøg i kommunerne med det formål at skabe en åben dialog med kommunerne om de ændringer, Naalakkersuisut påtænker i den kommende lovgivning.

 

 

I bestyrelsesberetningens afsnit 2 med overskriften "Bestyrelsen og det politiske arbejde" beskrives de tiltag og overvejelser, der trinvist er gjort for at tilpasse og udvikle det fæl­les­kommunale arbejde gennem KANUKOKA.

Bestyrelsen nedsatte i sommeren 2012 - på grundlag af en principbeslutning på det ekstra­or­di­nære de­le­geretmøde i 2010 - fire politiske udvalg, som skal være sparrings­part­ne­­re til be­styrelsen "på baggrund af et ønske om en større grad af inddragelse af kom­mu­nal­po­litikere i det fælles­kom­munale arbejde i fremadrettede, politikskabende fora," som det udtrykkes i kommisso­ri­et.

Udvalgene be­skæftiger sig med områderne personaleområdet, børn- og kulturområdet, ar­bejds­­­­­marked og erhverv samt social- og sundhedsområdet.

Møderne i de nye udvalg er foregået pr. telefon. Formanden eller tovholderen er et besty­rel­sesmedlem i KANUKOKA. De øvrige tre medlemmer er udpeget af de andre kommuner, som ikke er repræsenteret ved udvalgets formand.

Selvom udvalgene har eksisteret i forholdsvis kort tid før det sidste kommunalvalg - og der har været mere aktivitetet i be­stemte udvalg end i andre - har det vist sig at være en egnet form for inddragelse af kom­mu­nal­po­li­­tikere på kysten til at være sparringspartnere i det fæl­les kommunalpolitiske arbejde.

Vi vil anbefale, at den nye bestyrelse sørger for, at arbejdsformen med udvalgene videreud­vikles i den nye valgperiode.

Det politiske arbejde via KANUKOKA som det fælleskommunale forum spiller dog også på an­d­re strenge.

Bestyrelsen er det naturlige omdrejningspunkt, hvor der på 10-14 telefonmøder i løbet af året løbende bliver taget stilling til overordnede spørgsmål. Efter at de fire borgmes­tre er blevet faste medlemmer, er bestyrelsen iøvrigt blevet udstyret med stærkere og smidi­ge­re handle­kraft end tidligere.

Derudover er der siden foråret 2011 blevet holdt 5 særlige arbejdsseminarer, som vi kalder "fælles­kommunale seminarer", hvor man med deltagelse af respektive kommunalpolitikere og embeds­folk sætter fokus på udvalgte områder. En form, der på en indbringende måde kan bruges til at gøre status på udvalgte strategiområder og projekter.

Efter kommunesammenlægningen er der ikke længere årlige delegeretmøder i KANUKO­KA, da de nye kommunalbestyrelser i udpræget grad har overtaget delegeretmødets rolle under de 18 tidligere kommuner som forum for behandling af spe­cifikke, regionalpolitiske problemstil­lin­ger.

Bestyrelsen anbefaler derfor, at man i KANUKOKA-samarbejdet fremover koncentrerer sig om at få en god veksel­virk­ning mel­lem bestyrelsesarbejdet, de nye politiske udvalg og de særlige fæl­les­kommunale seminarer - og på den måde strukturere et slagkraftigt kommunalt samvirke, der sva­rer til nutidens behov.

 

 

Inden jeg lægger op til en evalueringsdebat omkring den nye kommunestruktur, har vi nogle afklarende bemærkninger om KANUKOKA´s regnskab for 2012. Disse bemærkninger hører ellers til den skriftlige beretning, men da det reviderede regnskab først forelå senere, har vi ikke kunnet kommentere det i den skriftlige beretning.

Det er sådan, at bestyrelsen bevilgede 4 mio. kr. i 2012 til analyse af muligt grundlag for et fællesoffentligt ERP-system. Heraf blev der i 2012 brugt 1.752.000 kr.

Derudover er der bevilget udgifter til konsulent i KANUKOKA på IT-området.

Disse to sammenlagt giver et forbrug på Fælles IT-projekter på 2.274.153 kr. som finansieres af de henlagte midler. Dette forbrug vises i regnskabet som et merforbrug i forhold til budget­tet. Merforbruget er finansieret af disse henlagte midler.

Årsresultatet for 2012 uden Fælles IT-projekter er således et underskud 22.674 kr. mod bud­get­teret underskud på 447.000 kr.

Det vender vi tilbage til under punktet om de seneste tre årsregnskaber.

 

 

Bestyrelsens beretningen slutter med afsnit 13, der har overskriften "Spørgsmål til åben debat". Vi tæn­ker her på den nye kommunestruktur, vi gik ind til pr. 1. januar 2009.

Det er nemlig passende med denne bestyrelsesberetning til det delegeretmøde, der sker en valg­periode efter kommunesammenlægningen at lægge op til en generel, prin­cipiel drøftelse, en evaluering, af den nye kommunestruktur.

I løbet af de fire år har man både i kommunaldirektørgruppen, der på initiativ fra KANUKO­KA holder telefonmøder med korte mellemrum, og i landsforeningens bestyrelse, løbende for­­talt om indtryk fra den politiske og administrative udvikling.

Nu er det tid til at samle op og ræsonnere ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvad har kommunesammenlægningen styrket?
  • Hvad har kommunesammenlægningen ikke styrket?
  • Hvad skal man efter overgangsperioden satse på for bedre at leve op til hensigterne med strukturreformen i den offentlige sektor, herunder kommunesammenlægningen?

Det er bestyrelsens ønske, at man her på delegeretmødet bruger en del af tiden på en sam­let, åben og ærlig evaluering af den store sam­funds­reform, som kommunesammenlægningen i grun­den er. Og spørgsmålene gælder for både borgerbetjeningen, administrationen og demo­kratiet i bred forstand - ikke mindst i forhold til bosætningsmønsteret i kommunerne og ek­sem­pelvis i forhold til folkeskolen i bygderne.

Vi forventer dog ikke lange afhandlinger og udredninger som svar på disse spørgs­mål netop i dette fo­rum. Men al­­le, der har mulighed og lyst, er meget velkomne til at sende os sådanne ud­dy­bende svar. Og evalueringen vil så blive fortsat i det arbejde, der er i gang for at fornye budgetsamarbejdsaftalen mellem kommunerne og Selvstyret - altså den aftale, der har en afgørende betydning for rammerne i den kommunale økonomi.

Det, som bestyrelsen beder de dele­gerede om, det er at de i deres drøftelser af beretningen i grupperne i eftermid­dag forholder sig til spørgs­må­le­ne. Og vi glæder os til at høre, hvad I er nået frem til, når vi samles til plenum i morgen for­mid­­dag. Meningen med en sådan evalue­ring er selvfølgelig at bidrage til at gøre kommuner­nes arbej­de med bor­gerbetjening og lokaldemokrati bedre, mere tids­sva­rende og stærkere.

 

 

Jeg har hermed haft den fornøjelse at forelægge bestyrelsens beretning. Og til slut vil jeg endnu en gang ønske jer et godt og konstruktivt møde.

Ved det forrige ordinære dele­geretmøde i for­året 2010 argumenterede man fra KANUKO­KA­'s side ud fra devisen ‘stær­ke kommuner betyder et stærkt Selvstyre.' Det var med en klar henvisning til den noget anstrengte forhandlingssituation, kommunerne dengang var i, i for­hold til Selvstyret omkring økonomien.

Mens repræsentanter for de nye kommunal­bestyrelser og for den nye regering i Selvstyret er til stede her i dag, vil jeg tillade mig at gentage påstanden om, at stærke kommuner betyder et stærkere selv­styre. Devisen, eller princippet, har nemlig en vedvarende aktualitet. Man ple­jer jo også tilsvarende at sige, at vi skal gø­re de enkelte famili­er stærkere for at opnå et stærkt sam­fund.

Tak fordi I lyttede.

Martha Abelsen, formand for KANUKOKA

Andre informationer fra Delegeretmødet 2013 - klik her
re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p