Kommunerne som borgernes indgangsport til det offentlige

4. juuni 2015: På Naalakkersuisuts konference om udvikling af den offentlige sektor slår KANUKOKA's formand Palle Jerimiassen til lyd for, at overførsel af opgaveområder til kommunerne sker i et meget hurtigere tempo. Læs talen her:


”Betænkningen om strukturreform af den offentlige sektor”, som blev fremlagt for næsten ti år siden, og som er grundlaget for Inatsisartuts beslutning om sammenlægning af kommunerne, indeholder egentlig mange gode holdninger og målsætninger.

Derfor har kommunalpolitikerne allerede under Strukturudvalgets arbejde erklæret, at kommunerne gerne vil samarbejde omkring reformen – idet målet i sig selv ikke er kommunesammenlægning, men en bedre og sikrere betjening af borgerne samt bedre udnyttelse af samfundets økonomiske ressourcer ved at sammenlægge kommunerne og ved at reformere hele det offentlige sektor.

Det har kommunerne nemlig stor interesse i. Kommunerne er jo ”borgernes indgangsport til det offentlige” – hvilket er blevet sat som tema for mit indlæg her.

Kommunekontorerne er således naturlige samlingspunkter, når borgerne har behov for at få en eller flere sager afklaret og ikke mindst når de har noget at klage over – når det gælder alderspensioner, når gæld skal ordnes, når behovet for boligsikring melder sig, når der lige skal diskuteres udstedelse af erhvervsfangstbevis osv. (man kan nævne mange ting) – så er det kommunen, man skal til.

Derfor er det kun på sin plads, at kommunerne har villet og fortsat vil gerne være med til reformer, der har til hensigt at forbedre og optimere betjeningen af borgerne.

Og følgende vigtige faktor skal nævnes: En central forudsætning for, at kommunerne har villet være med i den så omfattende og så gennemgribende reform i samfundet, er, at man havde til hensigt at overføre en betragtelig del af den centrale magts, det vil sige Selvstyrets, opgaveområder til kom­mu­nerne. Kort sagt hører overførsel af opgave- og ansvarsområder til kommunerne fast med i refor­men.

 

Formand Palle Jerimiassen sammen med to af de ansatte i KANUKOKA,
jurist Bjarne Petersen og sekretær Inger Heilmann Larsen.

 

Dette vil jo betyde, at kommunerne får mere handlefrihed i forhold til betjeningen af borgerne. Det vil give kommunerne mulighed for i regionerne at strukturere i overensstemmelse med de lokale er­hvervsmuligheder – og det vil igen være i tråd med, at kommunerne betegnes som ”borgernes ind­gang til det offentlige”.

Derfor blev der også talt meget om ønskeligheden af opgaveoverførsler, da kommunalbestyrelser­nes repræsentanter i KANUKOKA i går var samlet til seminar, og bl. a. drøftede, hvilke budskaber, der skal formidles på mødet i dag med repræsentanter for Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Jeg vil her opremse de punkter, som delegerede i KANUKOKA gerne vil have bragt frem:

 1. De opgaveområder, som man i betænkningen om strukturturreformen lægger op til overdragelse til kommunerne, skal overføres i hurtigt tempo.
 2. Der skal være rigtige / passende rammer for overdragelserne for at modvirke ulighed.
 3. Regionale udviklingsprojekter skal ske i regi af Naalakkersuisut uden at gøre det til et kon­flikt­emne mellem kommunerne.
 4. Behovet for en mere spredt strategi ved skabelse af rammer for muligheder for erhvervslivet, eksempelvis at ved tilpasse fiskekvoter til kommunerne.
 5. Ansvar for anlægsopgaver og tilhørende bevillinger overflyttes til kommunerne.
 6. Uddelegering af ansvarsområder til bygdebestyrelserne skal gøres obligatorisk.
 7. Inddrivelsesområdet skal tilbageføres til kommunerne som ansvarsområde.
 8. Udstedelse af fangstbeviser skal overføres til kommunerne som ansvarsområde.
 9. Indgåelse af servicekontrakter på trafikområdet overføres til kommunerne som ansvarsområde.
 10. De omstændelige tilskuds- og refusionsordninger skal afskaffes og i stedet bevilges som bloktilskud.
 11. Samtidig med udviklingstiltag på struktur og erhverv, skal de opgaver, der har med social og mental sundhed at gøre, snarest overføres til kommunerne som ansvarsområde (eksempelvis familiecentre og behandlingscentre).
Det var en del af de problemstillinger, der blev opremset i går i det fælleskommunale seminar, vi havde i går – og jeg er sikker på, at man vil få mulighed for at uddybe disse ved vores møde med de nationale myndigheder i dag og i morgen.

Men her i begyndelsen af mødet vil jeg gerne slå følgende fast: Strukturreformen af den offentlige sektor er ifølge den betænkning, der er grundlaget for reformen, ikke bare kommunesammen­læg­ning. Det er også overførsel af opgaveområder til kommunerne.

Efter 2009 er kun fem større og mindre opgaveområder flyttet til kommunerne. Betænkningen lagde op til overførsel af mange, mange flere områder. Op mod 100 er blevet listet op.

Derfor blev der endog sagt i vores seminar, at strukturreformen ville miste mening, hvis der ikke meget snart sættes gang i opgaveoverførslen. Og en anden sagde, at forholdene i dag havde set me­get anderledes ud, hvis man havde fulgt betænkningen.

Vi værdsætter således mening og mål med den strukturreform af den offentlige sektor, hvis synlige effekt primært er kommunesammenlægningen i 2009.

Der er opnået glædelige resultater ved kommunesammenlægningen, resultater, der er værd at bygge videre på – ingen tvivl om det, og tak for det.

Men der er også mindre gode resultater. Og på en række områder er den nye struktur endda blevet oplevet blandt befolkningen som en tilbagegang.

Det er altså noget, som vi skal erkende som en realitet, og som vi bør handle ud efter – idet det er netop bedre betjening, strukturreformen har til formål. Derfor bliver det også interessant at høre, hvad man siger om reformens aspekter omkring lokaldemokrati og nærbetjening af borgerne – som netop er stor opmærksomhed omkring blandt borgerne.

Så vil jeg også gerne her til sidst komme ind på et emne, der har berøring med et af de ønsker, der blev nævnt i går under vores seminar, nemlig at samtidig med udviklingstiltag på struktur og erhverv, bør de opgaver, der har med social og mental sundhed at gøre, snarest overføres til kom­mu­nerne som ansvarsområde (eksempelvis familiecentre og behandlingscentre).

Dette har også en del at gøre med de enkelte kommuners og andre offentlige myndigheders re­krut­teringspolitik. I de enkelte bosteder er der ofte personale, der i løbet af tiden får en central rolle i for­hold til deres kolleger og medborgere, idet de med deres personlige overskud bliver samlings­punk­ter og får positiv indflydelse på vaner og livsførelse, også på det mentale område.

Det er sådanne borgere, man kalder nøglepersoner, som man bør være opmærksom på ved rekrut­te­ring af personale i kommuner og i andre myndigheder – ved at lægge en målrettet politik på perso­nale­området kan man passe på, at mindre bosteder ved centralisering ikke bliver drænet for sådanne ressourcepersoner.

Det er selvfølgelig et komplekst område. Men en god borgerservice er ikke bare en god betjening fra kommunekontorerne, det er også rekrutteringspolitik, der er opmærksom på den lokale befolk­nings styrkelse på det menneskelige, mentale område. Når man taler om samfundsstruktur, kan man ikke komme udenom denne dimension.

Da der helt sikkert vil være nogle fra kommunerne, der i dag og i morgen vil komme nærmere ind på andre aktuelle emner, vil jeg slutte her og takke Naalakkersuisut for invitationen til dette møde – i håb om, at mødet vil være afklarende, danne basis for gensidig forståelse og skubbe til gode resultater.

Palle Jerimiassen, formand for KANUKOKA

Klik her for at læse fællesudtalelse fra Naalakkersuisut-formand Kim Kielsen og Palle Jerimiassen den 5. juni 2015

re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p