Udvidet krav om børneattester

Pr. 1. august 2015 sker der en udvidelse af kommunens forpligtelse til at indhente børneattester — dvs. ren straffeattest i forhold til omgang med børn.

Foto på forsiden af Kisea Bruun

KANUKOKA har udsendt en mail til kommunerne med en kort vejledning om, hvordan kommunerne skal forholde sig i forbindelse med ansættelser, der bliver omfattet af de nye regler, og som planlægges at ske den 1. august eller umiddelbart derefter. 

KANUKOKA har herudover udsendt et notat til kommunerne, som detaljeret beskriver kravene til indhentning af børneattester. Notatet indeholder ligeledes en beskrivelse af, hvornår kommunen kan indhente en straffeattest forud for besættelse af stillinger i kommunen.

I det følgende gengives indholdet af den udsendte mail. Notatet og bilagene fås ved at klikke på de anførte links.


Indhentning af børneattester og straffeattester

Der har fra kommunal side været udtrykt ønske om, at KANUKOKA udsender en vejledning vedrørende de gældende regler omkring indhentning af børneattester og straffeattester forud for besættelse af visse stillinger.

KANUKOKA har derfor udarbejdet vedlagte notat med en detaljeret beskrivelse af hvornår der skal indhentes børneattest og hvornår der kan indhentes straffeattest. Det anbefales at kommunen videresender denne mail og notatet med tilhørende bilag til samtlige institutioner m.v. i kommunen.

Bilag til notatet:

Efter inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest fra 2010 skal kommunen indhente en børneattest i forbindelse med besættelse af visse stillinger. Kommunen skal således som arbejdsgiver indhente børneattester forud for ansættelse af personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette omfatter eksempelvis stillinger som folkeskolelærer eller pædagog i daginstitutioner.

Inatsisartut har imidlertid ønsket at udvide området for, hvornår der skal indhentes børneattester.

Dette er sket ved vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 7 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest. Loven træder i kraft pr. 1. august 2015, og udvider således kommunens forpligtigelse til at indhente børneattester.

Udvidelsen af kommunens forpligtigelse til at indhente børneattester sker på 3 måder:

1)    Det er nu også blevet et lovkrav, at kommunen i forbindelse med anbringelse af børn under 15 år i almindelige plejefamilier, akutte plejefamilier, professionelle plejefamilier og aflastningsfamilier sikre, at der indhentes børneattester for samtlige personer over 15 år i pleje- eller aflastningsfamiliens husstand og tilsvarende ved kommunal og privat dagpleje, der finder sted i passerens hjem, herunder ved tilflytning.

Udvidelsen går således på, at der udover indhentning af børneattest for plejeren (som har været et krav efter 2010-loven) herudover pr. 1. august 2015 skal indhentes børneattest for den ansattes plejers ægtefælle, samlever, logerende eller hjemmeboende børn, såfremt disse er over 15 år. Kravet om indhentning af børneattest i disse tilfælde har virkning for plejeforhold, som etablereres fra og med den 1. august 2015.

Opmærksomheden skal særligt henledes på, at såfremt der er personer over 15 år, der flytter ind i passerens hjem, efter at plejeforholdet er etableret – og derved bliver en del af husstanden – skal der ligeledes indhentes børneattest på disse personer. Det er i denne sammenhæng kommunens ansvar at sikre, at der indhentes børneattester på personer over 15 år, som flytter ind på plejefamiliens adresse. Som det fremgår af bemærkningerne til loven vil kommunen i den forbindelse som et vilkår i forbindelse med anbringelsen kunne betinge sig, at kommunen underrettes i tilfælde af tilflytning. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, såfremt kommunen i forbindelse med sådanne anbringelser indsætter som vilkår, at kommunen underrettes i tilfælde af tilflytning til plejefamilien, for så vidt der er tale om tilflyttere, der er over 15 år.

2)    Det er ligeledes blevet et lovkrav at der skal indhentes børneattester på personer som i forbindelse med sine arbejdsopgaver færdes fast på samme steder, som børn under 15 år opholder sig (udvidelse i forhold til loven fra 2010, hvor der alene skal indhentes børneattest, såfremt man som led i udførelsen af sine arbejdsopgaver har direkte kontakt med børn under 15 år) Det kan f.eks. dreje sig om en økonoma, som ikke er ansat til at beskæftige sig med børn, men til at lede et køkken på en institution, hvor der befinder sig børn under 15 år. Kravet om indhentning af børneattester i disse tilfælde gælder for ansættelser, der sker fra og med 1. august 2015.

3)    Hvilke institutioner m.v. der er omfattet af lovens regler om indhentning af børneattester udvides. Kommunen skal derfor være opmærksom på, at der forinden ansættelser af bibliotekarer og museumspersonale ligeledes skal indhentes børneattester, såfremt disse som led i deres opgaveløsning færdes blandt børn under 15 år. Kravet om indhentning af børneattester i disse tilfælde gælder for ansættelser, der sker fra og med 1. august 2015.

Der er altså tale om, at inatsisartutloven der træder i kraft 1. august 2015 udvider området for, hvornår kommunen er forpligtet til at indhente børneattester, f.eks. således, at der også nu skal indhentes børneattester for hele husstanden over 15 år som bor på samme adresse som den der er beskæftiget som familieplejer, ligesom der eksempelvis også pr. 1. august skal indhentes børneattest på en person, der færdes fast på samme sted, som børn under 15 år opholder sig (og ikke alene, såfremt man som led i udførelsen af sine arbejdsopgaver har direkte kontakt til børn under 15 år, som er kravet efter 2010-loven).

Der kan ikke opsættes en fuldstændig liste over hvilke stillinger, der ifølge de to love er omfattet af kravet om, at der skal indhentes en børneattest, forud for besættelse af stillingen. Som det fremgår af bemærkningerne til lovene, er det således den ansættende myndighed (kommunen i dette tilfælde) som ved hver ansættelse konkret skal foretage en vurdering af, om den person, der skal ansættes vil få en sådan direkte kontakt med børn under 15 år, eller færdes fast på samme steder, som børn under 15 år opholder sig, at der forud for ansættelsen skal indhentes børneattest. Et afgørende moment i denne vurdering er om der i forbindelse med stillingen skabes mulighed for en tæt uovervåget kontakt med børn under 15 år, og derved risiko for udnyttelse af mindreårige.

Selvom der som ovennævnt ikke kan opsættes en fuldstændig liste over hvilke stillinger, der skal indhentes en børneattest på, kan man dog fastslå, at kommunen skal indhente børneattest forud for besættelse af bl.a. følgende stillinger og beskæftigelse i kommunen, såfremt personerne i stillingerne har direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes blandt sådanne børn:

-          Skolelærere og andre undervisere folkeskolen, herunder timelærere og vikarer

-          Pædagoger, pædagogmedhjælpere og klubpædagoger

-          Dagplejere, plejere og dagplejepædagoger

-          Barne- og socialhjælpere

-          Socialrådgivere

-          Pedeller og pedelmedhjælpere

-          Køkken- og kantinepersonale og rengøringspersonale (for rengøringspersonale er det afgørende om rengøringen finder sted indenfor skolens/institutionens åbningstid, hvor der er børn under 15 år tilstede)

-          Skolepsykologer og andre psykologer ansat i kommunen

-          Støttepædagoger

-          Vejledere, herunder naturvejledere

-          Bibliotekarer og museumspersonale

-          Plejere i almindelige plejefamilier, akutte plejefamilier, professionelle plejefamilier og aflastningsfamilier, samt personer over 15 år i dennes husstand.

Som ovennævnt gælder de nye (udvidede) regler der træder i kraft 1. august for plejeforhold der etableres fra og med 1. august og for ansættelser, der sker fra og med 1. august. I den forbindelse kan der jo være nogle ”overgangssituationer”, hvor kommunen må tage stilling til hvordan disse løses. Dette kan eksempelvis dreje sig om følgende situationer:

1)    Ansættelsen er aftalt til at påbegynde 1. august 2015 eller straks derefter, men kommunen har ikke fået indhentet børneattest, fordi kommunen ikke var opmærksom på de nye regler, der træder i kraft den 1. august: Dette kan eksempelvis omfatte ansættelse af bibliotekarer og museumspersonale, eller andre stillingskategorier som nu også er blevet omfattet af kravet om indhentning af børneattest. I denne situation må personen ikke fysisk starte i sit arbejde før der er indhentet børneattest. Forinden indhentning af børneattest skal ansøger give samtykke til at der indhentes børneattest. Såfremt et sådant samtykke ikke gives, vil det aftalte ansættelsesforhold være at betragte som bortfaldet (med risiko for at den ansatte kører en evt. erstatningssag)

2)    Kommunen træffer afgørelse om hvem der skal ansættes umiddelbart efter den 1. august med ansættelsesstart senere på måneden eller 1. sep, men der er ikke indhentet børneattest og det fremgår ikke af stillingsopslaget, at der vil blive indhentet børneattest: I denne situation må personen ikke fysisk starte i sit arbejde, før der er indhentet børneattest. Forinden indhentning af børneattest skal ansøger give samtykke til at der indhentes børneattest. Indhentning af børneattest må i disse situationer kunne ske, selv om det ikke fremgår af stillingsopslaget, at der vil blive indhentet børneattest, når blot kommunen henviser til de nye regler der er trådt i kraft 1. august, og ansøgeren giver samtykke til at der kan indhentes børneattest.

3)    Stillingsopslaget er opslået før den 1. august, men udløber efter den 1. august for en stilling, hvor der kræves indhentning af børneattest forinden stillingen kan besættes, men hvor det ikke fremgår af stillingsopslaget at der vil blive indhentet børneattest : I denne situation må personen ikke fysisk starte i sit arbejde, før der er indhentet børneattest. Forinden indhentning af børneattest skal ansøger give samtykke til at der indhentes børneattest. Indhentning af børneattest vil i disse situationer kunne ske, selv om det ikke fremgår af stillingsopslaget, at der vil blive indhentet børneattest, når blot kommunen henviser til de nye regler der er trådt i kraft 1. august, og ansøgeren giver samtykke til at der kan indhentes børneattest.

4)    Stillingsopslag opslås efter den 1. august: I denne situation skal det fremgå af stillingsopslaget, at der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med besættelse af stillingen. Forinden indhentning af børneattest skal ansøger give samtykke til at der indhentes børneattest. Personen må ikke fysisk starte i sit arbejde før der er indhentet børneattest og der er taget stilling til hvad dette giver anledning til.

For nærmere oplysninger: Seniorkonsulent Bjarne Petersen bjpe@kanukoka.gl


re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p