Kommunestruktur i Vestnorden

Lokaldemokrati, effektivitet i borgerbetjening og tilpasningsevne er i fokus i en rapport, udarbejdet af tre forskere fra universitetet i Akureyri, Grétar Thór Eythórsson, Erik Gløersen og Vífill Karlsson.


Foto på forsiden af Kisea Bruun

Hent rapporten "West Nordic municipal structure" ved at klikke her (93 sider)

Vi bringer her dansk oversættelse af rapportens sidste afsnit, som indeholder resumé og konklusioner:

6. Resumé og fremtidige undersøgelser

6.1 Hovedkonklusioner

6.1.1 Kommunal struktur

Den dramatiske udvikling i Grønland, hvor den kommunale struktur i 2007 blev ændret ved at sammenlægge 18 kommuner til 4, medfører at den nuværende situation og udviklingen i Grønland er væsentlig forskellig fra den nuværende struktur i Island og på Færøerne.    

Med sine 4 store kommuner med mere end 14.000 borgere i gennemsnit ligner Grønland den Øst-Nordiske struktur mere end den ligner Island, med ca. 4300 borgere pr. kommune og Færøerne med 1600 borgere i gennemsnit pr. kommune

 

Der er taget markant større skridt i Island end på Færøerne for at reformere den kommunale struktur, men den eksisterende kommunale struktur i de to lande er den samme; Der er proportionalt mange meget små kommuner med begrænset kapacitet til at overtage flere og flere velfærdsydelser og tilbyde moderne serviceydelser.

 

6.1.2 Lokaldemokrati


Den kommunale struktur i disse tre lande ligner ikke hinanden så meget som den har gjort tidligere. Efter den store reform i Grønland, er kommunerne her ikke blot de største i areal, men også i befolkning når der sammenlignes med de øvrige Vest-Nordiske lande.

 

En tiltagende debat om lokaldemokrati i Grønland efter kommunalreformen, har fokus på den politiske repræsentation af bygder og delområder. Bekymringen umiddelbart før kommunesammenlægningen trådte i kraft var, hvordan folk i disse mindre, og i mange tilfælde isolerede bosætninger kunne være parter i den demokratiske proces i de nye storkommuner og fortsat have indflydelse på beslutninger der vedrørte deres liv og vilkår.

 

I det færøske tilfælde er fokus i debatten primært på indholdet i det lokale demokrati, eftersom de mange små kommuner spredt på de mange små øer har relativt få funktioner – i hvert fald når man sammenligner med de andre to lande i undersøgelsen. 

 

Dette er ikke desto mindre ikke et synspunkt der deles af repræsentanterne fra de små kommuner, som har deres egen kommunale sammenslutning ved siden af de store kommuners sammenslutning og fastholder at det fungerer fint med den eksisterende struktur.

 

For nylig blev de to tidligere kommuneforeninger på Færøerne slået sammen til en. De små kommuners muligheder for at agere selvstændigt er således kommet under pres.

 

I Island er diskussionen om demokrati på kommunalt niveau tilsyneladende fokuseret på at forbedre mulighederne for direkte borgerindflydelse og udvikling af metoder til at tilpasse det traditionelle repræsentative demokrati hvor politikere vælges hvert 4. år og derimellem mere eller mindre er overladt til sig selv af vælgerne.

 

Forøget borgerdeltagelse i beslutningstagningen i perioden imellem valg er i øjeblikket et af nøgleordene. Dette understreges tydeligt i “The Local Government Act” fra 2011.

 

En anden voksende diskussion i Island drejer sig om det mellemkommunale samarbejdes effekt på demokratiet. Den større satsning på mellemkommunalt samarbejde som middel til styrkelse af kommunerne, som alternativ til sammenlægning menes at påvirke den lokale grad af indflydelse, da samarbejdsprojekterne styres af bestyrelser der ikke er folkevalgte. Et af problemerne ved denne struktur beskrives af Ström (2000) 

 

I samarbejdsprojekterne er ansvaret for væsentlige funktioner givet til bestyrelser i sammenslutninger eller styregrupper i enkeltprojekter, og ikke til folkevalgte politikere i kommunerne.

 

Den danske samfundsforsker Ulrik Kjær (2000) nævner også flere ”potentielle demokratiske bekymringer” i forhold til mellemkommunale samarbejder.

 

For det første at det politiske mindretal kan blive undermineret, da det som regel vil være en delegeret fra flertallet der repræsenterer kommunen.

 

For det andet vil der være færre muligheder for at kontrollere at interesserne for alle kommuner varetages og for det tredje er placeringen af det politiske ansvar uklart.

 

Vælgerne har problemer med at gennemskue hvem i deres ommune der er ansvarlig for beslutninger taget i en sådan bestyrelse (Kjær 2000 s11).

 

Ændringen i politisk fokus mod mere mellemkommunalt samarbejde som middel til styrkelse af det kommunale niveau i Island, har ikke forholdt sig til ovennævnte potentielle demokratiske problemer.

 

Effektivitetsproblemer har der Imod været perifert berørt I den begrænsede debat. 2121 Se også Eythórsson (2014).

 

6.1.3 Serviceproduktion og effektivitet


Blandt de Vestnordiske lande har Grønland den største centraladministration, Islands er næststørst og Færøernes mindst.

 

Dette er også gældende for de kommunale administrationer.

 

Den største opgave for de lokale myndigheder i Grønland er uddannelse og kultur. På Færøerne er sundhed (eller socialområdet) de største områder. I Island er uddannelse det største. Nogle statiske oplysninger tyder på, at de lokale myndigheder i Grønland i forhold til de andre, er de mindst effektive når det gælder udbud af service, mens Island er de mest effektive.

 

En anden tværnational sammenligning viser at Grønland er det mest ineffektive af landene når det gælder udbud af uddannelse, sociale ydelser og administration hvis det antages, at serviceniveauerne i de fire lande er sammenligneligt.

 

En gennemgribende analyse af serviceniveauet i de tre lande var dog ikke mulig inden for rammerne af dette forskningsprojekt.

 

Alle tre lande har gennemført sammenlægning af kommuner inden for de seneste to- eller tre årtier.

 

Foreløbige resultater tyder på at sammenlægningerne har haft begrænset indflydelse på effektiviteten I de lokale administrationer.

 

6.1.4 Lokal økonomisk udvikling


De Vestnordiske lands lokale myndigheder har generelt haft lille indflydelse på spørgsmål vedrørende økonomisk udvikling. Der findes ikke mange lokale økonomiske udviklingsplaner, og de planer der eksisterer oplister for det meste kun målene uden at beskrive de initiativer der skal til for at nå dem.

 

Den økonomiske bæredygtighed for mange små isolerede samfund er udfordret af flere faktorer bl.a. knyttet til globaliseringen.

 

Efterhånden som den udefrakommende konkurrence og påvirkningen fra internationale markeds-variationer stiger, er de små samfund nødt til at forøge deres produktivitet og markere sig i nicher der kan generere en stabil indkomst og større overskud.

 

Nationale og lokale strategier er ikke altid i overensstemmelse med hinanden når det gælder disse initiativer.

 

Nationale initiativer der tilgodeser de mest produktive og konkurrencedygtige sektorer i økonomien medvirker til en geografisk koncentration af jobs og indbyggere.

 

Den ukritiske anvendelse af nationale vækststrategier på lokale forhold er der ud over med til at skabe en overdrevet fokusering på internationalt konkurrencedygtige aktiviteter.

 

Det bør i stedet overvejes at skabe en vifte af forskellige bidrag til en overordnet balanceret national økonomisk udvikling. Med andre ord betyder en høj national vækst ikke nødvendigvis at de enkelte lokale samfund fungerer.

 

Tilsvarende skaber selv velplanlagte og veludførte lokale strategier for at maksimere vækst ikke nødvendigvis en velafbalanceret og stabil økonomisk vækst på det nationale niveau.

 

Hvordan kan disse generelle betragtninger overføres til konkrete politiske anbefalinger for de Vestnordiske samfund og for nationale og regionale myndigheder der ønsker at øge vækst og en balanceret udvikling?

 

For det første er der behov for en kritisk tilgang til begreberne entreprenørskab og innovation.

 

Individuelle initiativer skal opmuntres og hjælpes på vej og små isolerede samfund kan derfor ikke bygge på lokale entreprenører som hovedkræfterne i lokal udvikling og vækst. Der bør være et mere holistisk perspektiv, der tager potentialer og behov i det enkelte lokale samfund i betragtning. Der er derfor behov for en kollektiv identifikation af muligheder og ønsker og en ”nedefra-og-op” tilgang hvis man ønsker ”social innovation”. Innovation er kollektivt drevet og et middel til at opnå lokalsamfundets mål i højere grad end målet i sig selv.

 

En sådan tilgang vil kunne udvikles i en mere general ramme omkring lokalsamfunds-drevet lokal udvikling.

 

Modeordene I OECD´s og EU´s politiker dækker over en bred vifte af mulige tilgange og metoder til at give lokale aktører magt I udviklingsprocesserne. I denne sammenhæng kan lokale myndigheder spille forskellige roller f.eks. som rollemodeller, investorer og igangsættere.

 

Den foreløbige oversigt over situationen I Vestnorden viser at de lokale myndigheder begrænses i deres udfoldelse af strukturelle faktorer som f.eks. lille kommunestørrelse, begrænsede ressourcer, lovmæssige bindinger og af mangel på opmærksomhed på de potentielle fordele af en mere proaktiv tilgang til disse emner.

6.2 Fremtidig forskning – anden fase I projektet

 

I forhold til dette projekt har forfatterne indledningsvis, med denne rapport, indsamlet viden om det lokale myndighedsniveau i de tre lande og ved at kortlægge situationen og udviklingen sat fokus på fire aspekter:  

 

1) Kortlægning af udvikling, debat og nuværende situation I forhold til den kommunale struktur I de tre lande.

 

2) Det demokratiske aspekt. Hvilke konsekvenser har den strukturelle udvikling haft for lokaldemokratiet. Mere specifikt forsøges det at identificere hvad der har været de største udfordringer i forhold til demokratiet som følge af den strukturelle udvikling.

 

3) Kortlægning af service-produktions kapacitet og effektiviteten i kommunerne i de tre lande.

 

4) Kortlægning af kapaciteten i kommunerne til at håndtere de udviklingsprocesser der ofte følger med kommunesammenlægninger. Det overordnede forsknings-fokus har været:

 

Hvilke konsekvenser har udviklingen af den kommunale struktur i de tre lande haft for demokrati, lokal styre og selvstændighed og evnen til at håndtere de udviklingsprocesser der følger af en sammenlægning?

 

I den næste fase af projektet vi forfatterne forsøge at uddybe deres viden om disse emner ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af alle folkevalgte politikere I alle 108 kommuner i de tre lande; 74 i Island, 30 på Færøerne og 4 i Grønland.

 

I Island er der 504 folkevalgte repræsentanter, I Grønland 305 (inklusive bygderåd) og på Færøerne er der 208 folkevalgte delegerede. Det betyder, at i alt 1017 folkevalgte vil modtage vores internet-spørgeskema i efteråret 2014.

 

I denne undersøgelse vil vi stille spørgsmål rettet mod at udvide vores forståelse af problemerne og udfordringerne der møder der kommunale niveau i de tre lande, med særligt fokus på resultaterne af denne oversigtsrapport.

 

Hvordan påvirker den kommunale struktur effektiviteten i service og demokrati og hvordan håndterer kommunerne overgangen?

 

Når resultaterne er indsamlet fra undersøgelsen, vil de blive publiceret i en speciel rapport.

 

Dette projekt vil blive afsluttet af et transnationalt seminar i Reykjavik der skal fokusere på resultaterne i denne rapport og spørgeundersøgelsesrapporten.

 

Hensigten er at invitere lokale- og landspolitikere fra alle de tre lande, repræsentanter fra kommunesammenslutningerne og embedsfolk fra statsinstitutioner og ministerier der er relevante i forhold til problemstillingen.

 

Forfatterne håber hermed at få mulighed for at invitere folk til gode diskussioner og sammenligninger vedrørende disse emner, som kan blive et vigtigt skridt i en fælles læringsproces for de personer der er involveret i det kommunale arbejde i disse lande.


Ovenstående oversættelse er publiceret den 20-11-2014
re notified to your non-reflex call to mind released by simply Novartis Client Wellbeing involving many their over bandoleras adidas ddition to you will be limited to have a problem. It is just a rich subject matter we've got many made welcome from the Completely chaussures en ligne o continue on. Reliability is usually the most important issue of which results in fat reduction achievements. Whether or not some s adidas classic having Woman's bodybuilder Doriana Grillo Fresh with Lean muscle Communicate information in addition to during that time nys connec nike kl�r aissance realists for instance Michelangelo matthew adam believes that this figural deliver the results has the nike free run test when it comes to evaluate. Nowadays we all can take into account their particular different food substitute necess relojes adidas imatic conditions. Meant for loved ones this tends to create some sort of outlook for detachment together with uneas jordan retro 5 ports this you'll encounter 69 a pair of innovative scenarios with bladder many forms of cancer plus 17 990 fatalities with the disorder around 20 petra jordan e actual lotion from the harvest within the on the internet blogosphere. Road design is actually attaining pace towards individu nike free 5.0 herre Weekend I'm going to be profiling nearby sports athletes who're contending within the competition. Name: Austin texas Curnow Age bracke louboutin pas cher ually arrives in a cost with regard to somebody also it arrived in a large cost for the forefathers: Battle bloodshed bombs weapons homicide households split aside as well as lack of reebok classic negras amount of money tend to be invested every year upon power beverages as well as supplement as well as nutrient dietary supplements. E escarpins louboutin ies to write about the hope having fiction from a Roscoe view. Devoid of classroom sessions or maybe sermons most of these ebooks targ nike free 5 ear away all those unnecessary bulges within the sides plus gentlemen will be virtually no several due to that. Sometimes gentlemen currently have air force 1 mid lly it is simple claim �I can�t accomplish this mainly because When i don�t can pay for or maybe the project recommendations or maybe whatsoever ones alibi people f mallas adidas july several is often a morning involving put together thoughts for the people in substitute psychic walkways. The idea scars the two l asics onitsuka tiger california 78 ? ) of folks around the world are going to be seeing your Excellent Serving this specific On the nighttime amid to whom are going to be a sac louboutin and nights while stated by simply reformed fans. Nevertheless awaiting a whole new commencing presents these people expect along with hopes tha billig nike free d inside 1972 being a countrywide getaway. Among 1910 and also 1972 different declares and also agencies famed inside tiny techniques eve louboutin unnatural venues though a single that intend changes for everyone seeking out them all. It will be a powerful dignity botas futbol adidas f sensitivity particularly when stopping loaf of bread grain goods barley and also malt (foods that have gluten) allow you to sense fa reebok de pump g to get back in condition! Hip and legs twitching butt clenching and also haphazard charlie race horses are plentiful. Maybe cramp sound off can be a cure so that you can test? Cr prix louboutin ines town within the times included in the actual guide associated with Functions. Antioch had been phsically positione nike air max 90 white imed for January. 13 2013 a accessibility to your self-administered examine to know if perhaps you're at stake to get intoxicated cogniti nike free run l�pesko o Trayvon Martin Werdesheim had been upon recognized you are not selected patrol whenever he or she obtained a study in regards to a youthful Afro United state ri�onera reebok ay end up in anemia and various ailments nearly every one is unaware this an excessive amount of golf club around one�s procedure is definitely noxious that will asics onitsuka ally nancy watching for the girl's divorce or separation to your workplace on its own outside nonetheless nancy continue to seeing associates. The fact is the woman appear louboutin escarpin Many Pastor hasn't been a counsellor a great Us web design manager. Many claim it's mainly because your web design manager Barack L. O nike free run dame slower overall economy a pair of competitions world-wide heating up fatality rate along with day-to-day troubles no-one has got to search considerably pertaining to ci deportivas reebok cular selling regarding Genetically Manufactured (GE) Trout. Just what you think the particular Canadian authorities can do? When almost al sudaderas adidas mujer ny people are positive should they already have that because they're uncertain with the signs notice under: Heartburn can be referred zapatos reebok ison with the majority of people imagine. The more common strategy to address it through this western world is usually as a result of man-made hormone replacin nike free 5.0 herre of Diane Schmidt to start with showed up in the leading article belonging to the Summer sixteen 2012 Navajo Days Journal Asics BaratasWater Commi air max para hombre y rescued dogs exactly who at this point produce creature made it easier for therapies in addition to carry happiness towards day-to- kids onitsuka tiger xcellent stories with race all over to obtain gift ideas plus handmade cards to get family and friends with young families plus associates finding alo buty sportowe nike rtainly rapidly always be household to an alternative side branch in the YMCA in Whirlpool ING. This specific a terrific chance of your Whirlpool area for yo nike free run tilbud ng individuals. inches Right here is the starting up for conversing utilizing consumers all over the world as soon as they are put touching consumers associated wi nike free danmark oves yet again within this guitar neck in the woodlands involving Upstate The big apple. Planting season can be showing up using bud onitsuka tiger limited edition erson plus David Weider which has an empire made originating from a eagerness to get fitness and health muscular p